Burgergericht schrijven

Burgergericht schrijven

Burgergericht schrijven: beste burger, … Hoogachtend, U.W. Ambtenaar

Bij provincies, gemeentes en waterschappen: sommige ambtenaren kunnen er wat van. Ze sturen brieven naar burgers, waar de honden geen brood van lusten. De brieven zijn nauwelijks de lezen. De kans dat een burger de bedoeling begrijpt is vaak minimaal. Een cursus Burgergericht schrijven kan wonderen doen. Een voorbeeld van goede en foute teksten treft u hieronder aan. Goede brieven zijn u-gericht, in de tegenwoordige tijd geschreven en bevatten zo min mogelijk passief taalgebruik. Dat laatste betekent dat u het werkwoord “worden” zoveel mogelijk vermijden moet.
 

GOED

Geachte heer, mevrouw XXXX,

U hebt op 25 januari ons gevraagd om een gehandicaptenparkeerplaats. Inmiddels is het 10 weken verder en wij hebben niets meer van u gehoord. U reageert niet op ons verzoek ons een motivatie te sturen. Uit niets blijkt dan ook dat u gehandicapt bent. U begrijpt dat wij uw verzoek niet-ontvankelijk verklaren. Dat betekent dat wij uw verzoek niet behandelen.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaar indienen. Dit doet u binnen zes weken nadat u hierover bericht hebt ontvangen. U stuurt uw bezwaar naar de gemeenteraad, postbus XXXX, XXXX te XXXX. Een bezwaarschrift moet aan bepaalde, wettelijke, eisen voldoen en moet daarom de volgende gegevens bevatten:
– naam en adres van de indiener;
– de datum;
– een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
– een motivatie van het bezwaar: waarom maakt u bezwaar tegen het besluit;
– een handtekening.

Verzoek om voorziening
Kunt u niet wachten op de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u bij de Voorzieningenrechter een “verzoek om voorziening” indienen. Als dit verzoek wordt toegewezen, treft de Voorzieningenrechter maatregelen voor de periode totdat er over het bezwaarschrift een besluit is genomen op het ingediende bezwaarschrift. Het verzoek om deze voorziening kunt u richten aan XXXX. Wanneer u een verzoek om voorziening indient, zijn daar kosten aan verbonden. U ontvangt hierover bericht van de griffie van de rechtbank.

Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, belt u dan gerust met XXXX, die uw zaak behandelt. Zijn/haar telefoonnummer is XXXX

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders

de secretaris,

de burgemeester,

 

Je zal de volgende brief maar in de bus krijgen …

FOUT

Leidt overeenkomstige toepassing van artikel 19a WRO tot een overeenkomstige oordeelsvorming in vergelijking met uw oordeel over de kenbaar gemaakte zienswijzen over de aanvraag om vrijstelling?

Wat moet je hier in godsnaam voor antwoord geven?

Nog zo’n lekkere brief: je hebt een nieuwe baan en hoera, daar ligt de aanstellingsbrief in de bus. Nu maar hopen dat je qua taal niet al te gevoelig bent, anders moet je toch afvragen waar je mee gaat beginnen. We geven u eerst de foute brief en daarna de verbeterde versie.

FOUTE BRIEF: NIET BURGERVRIENDELIJK

Onderwerp:                Aanstelling
Geachte heer, mevrouw XXXX,

Hiermee berichten wij u dat wij besloten hebben u, XXXX, geboren XXXX te XXXX, wonende te XXXX met ingang van XXXX of zoveel eerder als mogelijk is, te benoemen in de functie van XXXX bij de afdeling XXXX van de gemeente XXXX.

De benoeming geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

 • de benoeming is in tijdelijke dienst voor één jaar bij wijze van proef; de mogelijkheid hiertoe is geregeld in artikel 2:4 lid 4 van de CAR/UWO;
 • de arbeidstijd bedraagt gemiddeld XXXX uur per week;
 • de werktijden worden in overleg met het afdelingshoofd XXXX vastgesteld;
 • het salaris is bepaald op salarisschaal XXXX met XXXX periodieke verhogingen (bruto € XXXX per maand), (zijnde de bij de functie behorende aanloopschaal);
 • uw verlofuren zijn vastgesteld op XXXX uren per jaar; voor XXXX worden de verlofuren berekend naar rato van de periode dat u in dienst bent van de gemeente XXXX;
 • u wordt deelnemer van de Stichting Pensioenfonds ABP;
 • voor de ziektekostenverzekering kunt u gebruikmaken van deelname aan het collectieve contract met IZA Zorgverzekeraar;
 • voor het overige zijn de gebruikelijke arbeidsvoorwaardenregelingen van de gemeente XXXX op u van toepassing.

In het kader van de wet op de Identificatieplicht dient u ons, voor uw indiensttreding, een geldig identiteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart, geen rijbewijs) te overleggen. (let op: deze zin alleen als het document bij het arbeidsvoorwaardengesprek nog niet is overlegd).

Om o.a. uw bruto-netto salaris correct te kunnen vaststellen, verzoeken wij u de bijgevoegde inlichtingenstaat en de loonbelastingverklaring zo spoedig mogelijk naar ons terug te sturen.

Wij verzoeken u ons schriftelijk te bevestigen of u met genoemde bepalingen en voorwaarden akkoord gaat alsmede ons de datum van indiensttreding te bevestigen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van namens dezen,

de secretaris,

  

GOEDE BRIEF: WEL BURGERVRIENDELIJK

Onderwerp: Aanstelling
Geachte heer, mevrouw XXXX,

Wij hebben besloten u – XXXX, geboren XXXX te XXXX, wonende te XXXX- met ingang van XXXX of zoveel eerder als mogelijk is, te benoemen in de functie van XXXX. U gaat deze functie uitoefenen bij de afdeling XXXX van de gemeente XXXX.

Wij benoemen u onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

 • de benoeming is in tijdelijke dienst voor één jaar bij wijze van proef; de mogelijkheid hiertoe is geregeld in artikel 2:4 lid 4 van de CAR/UWO;
 • de arbeidstijd is gemiddeld XXXX uur per week;
 • de werktijden stelt u vast in overleg met het afdelingshoofd XXXX;
 • wij hebben het salaris bepaald op salarisschaal XXXX met XXXX periodieke verhogingen (bruto € XXXX per maand), (dit is de aanloopschaal die bij de functie hoort);
 • u hebt XXXX verlofuren per jaar; voor XXXX worden de verlofuren berekend naar rato van de periode dat u in dienst bent van de gemeente XXXX;
 • u wordt deelnemer van de Stichting Pensioenfonds ABP;
 • voor de ziektekostenverzekering kunt u gebruikmaken van deelname aan het collectieve contract met IZA Zorgverzekeraar;
 • verder zijn de gebruikelijke arbeidsvoorwaardenregelingen van de gemeente XXXX op u van toepassing.

In het kader van de wet op de Identificatieplicht dient u ons, voor uw indiensttreding, een geldig identiteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart, geen rijbewijs) te overleggen. (let op: deze zin alleen als het document bij het arbeidsvoorwaardengesprek nog niet is overlegd).

Om o.a. uw bruto-netto salaris correct te kunnen vaststellen, verzoeken wij u de bijgevoegde inlichtingenstaat en de loonbelastingverklaring zo spoedig mogelijk naar ons terug te sturen.

Wij verzoeken u ons schriftelijk te bevestigen of u met genoemde bepalingen en voorwaarden akkoord gaat. Wilt u dan ook de datum waarop u in dienst treedt, bevestigen.

Wij feliciteren u van harte met deze benoeming.

Namens burgemeester en wethouders van XXXX,
Hoogachtend,

Secretaris